^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PRZEDSZKOLE

6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci.

7:00 – 8:00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe. Praca indywidualna z dzieckiem niepełnosprawnym.

8:20 – 8:30 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00– 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową, zajęcia z religii. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne

11:30 – 12:00 Zupa 

12:00- 12:20 Zabiegi higieniczne.

12:20–12:50 Odpoczynek (4,5 latki)– wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50 – 13:45 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych) . Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

12:20–13:30 Odpoczynek (3 latki) – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.)

13:20 – 13.30  przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne

13.30 – 14:15 Obiad – drugie danie.

14.30 – 15:00 Podwieczorek

15:00 – 16:00– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi niepełnosprawnymi.

16:00 – 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

ODDZIAŁY "ZERÓWKOWE"      

 

6:30-8:20 Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne.

8:20-8:30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8:30–8:45 Śniadanie – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania oraz dyżurów.

9:15-10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe. Religia. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

12:00–12:15 Zupa - czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

12:15 - 12:30 mycie zębów

12:30-13:20 Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.

13:20-13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne

13:30- 14:00 Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

14:00-16:00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne według zainteresowań zabawy, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza.

16.00-17:00  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie.